Rada Nadzorcza

[ Ważne informacje ]

Rada Nazdorcza

Jest radcą prawnym oraz absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała również na Wydziale Prawa na Universidad de Granada w Hiszpanii. Doświadczenie zawodowe zdobyła współpracując z podmiotami z sektora energetycznego, branży IT oraz branży budowlanej. Przez wiele lat współpracowała z warszawską kancelarią prawną, jako zarządzająca zespołem prawników, z którym zdobyła wyróżnienie w rankingu Chambers Europe 2017 w kategorii „Zamówienia publiczne”. Od 5 lat związana zawodowo z Departamentem Prawnym i Korporacyjnym PGNiG Termika SA, gdzie kieruje Wydziałem Obsługi Prawnej Klienta Wewnętrznego. Od 2021 roku pełni obowiązki Przewodniczącej Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl.
Absolwent wydziału mechanicznego Politechniki Szczecińskiej, gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera na kierunku Systemy i urządzenia energetyczne. Ukończył studia menadżerskie Executive Master of Business Administration (MBA) uczelni Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 17 lat związany z produkcją w elektrociepłowni Siekierki, gdzie obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Zakładu. Od 2015 pełni obowiązki członka zarządu Zakładu Separacji Popiołów Siekierki, a od 2021 roku, zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl.
Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera na kierunku Energetyka Cieplna. Ukończył studia menadżerskie Master of Business Administration (MBA) uczelni Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 12 lat związany z PGNiG Termika SA, gdzie przez 11 lat pełnił funkcję kierownika projektów inwestycyjnych, obecnie pracuje na stanowisku Głównego Analityka ds. Strategii Technicznej. Od 2021 roku pełni obowiązki członka Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl
Jest radcą prawnym oraz absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Był przez trzy lata doktorantem na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie (studia przerwane z powodów osobistych). Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie zdobyła tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i marketing o specjalności rachunkowość. Ukończyła studia podyplomowe Controlling i Finanse Przedsiębiorstw w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 34 lat związana z MPEC w Przemyślu Sp. z o.o., od 18 lat pełni obowiązki specjalisty do spraw planowania i kontroli kosztów, m.in. zajmuje się opracowywaniem wniosków i dokumentacji związanych z zatwierdzaniem taryf dla ciepła. Od 2021 roku pełni obowiązki sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl. Od kilkunastu lat związany zawodowo ze spółkami komunalnymi i Urzędem Miejskim w Przemyślu – gdzie pracuje w Biurze Prawnym. Od 2021 roku pełni obowiązki Członka Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl.
Jest radcą prawnym oraz absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Był przez trzy lata doktorantem na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie (studia przerwane z powodów osobistych). Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc własną firmę doradczą, kierując biurem nadzoru właścicielskiego Miasta Przemyśla i współpracując z podmiotami z sektora gospodarki komunalnej – w tym energetycznego. Pełnił funkcję Koordynatora budowy obwodnicy Miasta Przemyśla. Prowadził likwidację (jako likwidator) i zarządzał (Prezes Zarządu) spółkami kapitałowymi. Był członkiem kilku Rad Nadzorczych. Jako radca prawny obsługiwał wiele postępowań upadłościowych. Specjalizuje się w prawie handlowym i kontraktach. Od kilkunastu lat związany zawodowo ze spółkami komunalnymi i Urzędem Miejskim w Przemyślu – gdzie pracuje w Biurze Prawnym. Od 2021 roku pełni obowiązki Członka Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl.

OŚWIADCZENIE

W PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl dnia 28 kwietnia br. odbyło się spotkanie z Posłami na Sejm, Panią Joanną Frydrych oraz Panem Markiem Rząsą. Wbrew przekazom medialnym spotkanie to nie miało charakteru kontroli, albowiem nie było żadnych podstaw, by ją przeprowadzić. Parlamentarzyści nie podali właściwej podstawy prawnej, by taki charakter mógł zaistnieć.

Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl spotkał się z parlamentarzystami, aby – mając na względzie dobro mieszkańców i zgodnie ze stosowaną przez nas zasadą dostępności
i transparentności – udzielić informacji niezbędnych do zrozumienia przyczyn wzrostu cen energii. Charakter tej wizyty nie wymagał udostępniania firmowych dokumentów i, wbrew cytowanej w przekazach prasowych wypowiedzi Posła Marka Rząsy, nie zostały one przekazane do wglądu parlamentarzystów.

Poinformowaliśmy Posłów o wzroście głównych kosztów wytwarzania ciepła, związanym z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wprowadzonym embargiem na import paliwa węglowego. Embargo i trudności z dostępnością paliwa spowodowały drastyczny wzrost kosztów węgla dla ciepłownictwa i energetyki, a jego cena wzrosła z 327 zł do ponad 872 zł za tonę, co jest wzrostem o 267 proc.

Wraz z rosnącą ceną węgla wzrosła naturalnie cena energii elektrycznej. W tym przypadku różnica była jeszcze większa, ponieważ wyniosła aż 783 proc., a cena z 280 zł wzrosła do ponad 2473 zł za MWh. Z kolei wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2 (EU ETS) wyniósł blisko 50 proc. – początkowa cena wynosiła ponad 60 euro, a dziś jest to 90 euro za tonę. Tak poważny i stały wzrost kosztów oznacza, że Spółka od początku istnienia wygenerowała wielomilionową stratę.

Od początku naszej działalności marża na sprzedaży ciepła jest ujemna, co oznacza, że im więcej produkujemy ciepła, tym większe ponosimy straty. W związku z tym kategorycznie zaprzeczamy stwierdzeniom, że Spółka narzuca marże niewspółmierne do realnych kosztów utrzymania infrastruktury energetycznej w Przemyślu. Jako firma społecznie odpowiedzialna mierzy się z ryzykami, wynikającymi z kryzysu energetycznego i, podobnie jak większość spółek działających w tej branży, stara się je zminimalizować w sposób jak najmniej uciążliwy dla ostatecznych odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że – wbrew rozpowszechnianym nieprawdziwym opiniom – nasza Spółka kalkulując ceny produkcji energii, bierze pod uwagę nie tylko ceny surowców, bowiem kalkulacja ceny ciepła bazuje na analizie kosztów uzasadnionych, obejmujących zarówno koszty zmienne, jak również szereg innych czynników kosztowych, m.in. modernizację jednostek wytwórczych, utrzymanie stanu zatrudnienia pozwalającego na prowadzenie działalności związanej z wytwarzaniem ciepła, gwarantującego należytą eksploatację źródła ciepła. Poniesienie tych kosztów jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców.

Ostatni sezon grzewczy był dla polskiego ciepłownictwa wyjątkowo trudny z uwagi na gospodarcze skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę. Spowodowała ona wzrost cen surowców, spotęgowany wstrzymaniem dostaw i manipulowaniem ich podażą przez Rosję. Mimo tego PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl zapewniła sobie ciągłość dostaw węgla
i zabezpieczyła bezpieczeństwo energetyczne miasta. Uważamy, że gdyby nie finansowe zaangażowanie Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA środki na inwestycje musiałyby pochodzić z budżetu MPEC Przemyśl, co skutkowałoby drastycznym pogorszeniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego upadkiem i w konsekwencji groziłoby zamknięciem jedynego źródła ciepła w Przemyślu.

Także z cytowanej przez gazetę „Życie Podkarpackie” wypowiedzi radnego Jerzego Krużela wynika, że w związku z zaniechaniami poprzedników i  brakiem środków na rozwój w budżecie MPEC i Miasta jedyną szansą na utrzymanie działalności ciepłowni było jej wydzierżawienie.

Grupa Kapitałowa PGNiG TERMIKA wybudowała nową elektrociepłownię o wartości przekraczającej 35 mln zł, wykorzystującą do produkcji gaz ziemny, który jest paliwem bardziej przyjaznym środowisku. Gwarantuje to, że bezpieczeństwo cieplne miasta zostanie utrzymane.

Spółka działając na bazie dzierżawionego majątku, inwestuje w modernizację kotłów węglowych i planuje ich dostosowanie do spalania gazu ziemnego i biomasy. Inwestycje te są konieczne ze względu na wymogi stawiane przez Unię Europejską przedsiębiorstwom  energetycznym tzw. konkluzje BAT. Spółka korzysta ze wsparcia finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA. Wzrost ceny ciepła spowodowany był przede wszystkim rosnącymi na rynku cenami surowców, w tym węgla oraz rosnących cen uprawnień do emisji CO2, jak również koniecznością utrzymania posiadanej infrastruktury.

Powyższe stanowiło uzasadnienie przedłożone Prezesowi URE w trakcie postępowania
o zatwierdzenie taryfy dla ciepła. Jako spółka z udziałem Skarbu Państwa kierujemy się szczególną troską o naszych odbiorców, zwracając uwagę na społeczny aspekt naszej działalności i starając się generować jak najmniejsze obciążenie ostatecznego odbiorcy. Przypominamy też, że decydującą rolę w ustalaniu taryf ma Urząd Regulacji Energetyki – opierający się na realnych kalkulacjach proponowanych przez producentów energii. W efekcie Spółka otrzymała decyzję Prezesa URE zatwierdzającą podwyższenie taryfy dla ciepła. Obecnie stosowana taryfa, pomimo wzrostu nie pokrywa kosztów generowanych przez Spółkę.

W związku z powyższym PGNiG TERMIKA ENERGETYKA Przemyśl nie osiąga dodatnich wyników finansowych, a poniesione straty będzie zmuszona pokryć we własnym zakresie, korzystając z dodatkowego wsparcia Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA. Wiedza na ten temat jest ogólnodostępna i wskazana w opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Mimo to Spółka planuje szereg inwestycji związanych z eliminacją paliwa węglowego, generującego wysokie koszty uprawnień do emisji CO2. Trwająca zmiana koncesji umożliwi Spółce wytwarzanie ciepła z certyfikowanej biomasy. Ponadto w związku z konieczną dekarbonizacją planowana jest budowa nowych, nisko i zeroemisyjnych źródeł ciepła. Wszystkie dotychczasowe i przewidywane działania podejmowane przez PGNiG TERMIKA ENERGETYKA Przemyśl powinny umożliwić zoptymalizowanie kosztów wytwarzania ciepła, a tym samym obniżenie cen dla mieszkańców miasta.

Jednocześnie mamy nadzieję, że stabilizująca się sytuacja na rynku paliw pozwoli na szybkiezłagodzenie skutków kryzysu wywołanego rosyjską agresją na Ukrainę.

Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o.

Przemyśl, 29 maja 2023 r.