Rada Nadzorcza

[ Ważne informacje ]

Rada Nazdorcza

Jest radcą prawnym oraz absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała również na Wydziale Prawa na Universidad de Granada w Hiszpanii. Doświadczenie zawodowe zdobyła współpracując z podmiotami z sektora energetycznego, branży IT oraz branży budowlanej. Przez wiele lat współpracowała z warszawską kancelarią prawną, jako zarządzająca zespołem prawników, z którym zdobyła wyróżnienie w rankingu Chambers Europe 2017 w kategorii „Zamówienia publiczne”. Od 5 lat związana zawodowo z Departamentem Prawnym i Korporacyjnym PGNiG Termika SA, gdzie kieruje Wydziałem Obsługi Prawnej Klienta Wewnętrznego. Od 2021 roku pełni obowiązki Przewodniczącej Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl.
Absolwent wydziału mechanicznego Politechniki Szczecińskiej, gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera na kierunku Systemy i urządzenia energetyczne. Ukończył studia menadżerskie Executive Master of Business Administration (MBA) uczelni Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 17 lat związany z produkcją w elektrociepłowni Siekierki, gdzie obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Zakładu. Od 2015 pełni obowiązki członka zarządu Zakładu Separacji Popiołów Siekierki, a od 2021 roku, zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl.
Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera na kierunku Energetyka Cieplna. Ukończył studia menadżerskie Master of Business Administration (MBA) uczelni Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 12 lat związany z PGNiG Termika SA, gdzie przez 11 lat pełnił funkcję kierownika projektów inwestycyjnych, obecnie pracuje na stanowisku Głównego Analityka ds. Strategii Technicznej. Od 2021 roku pełni obowiązki członka Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie zdobyła tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i marketing o specjalności rachunkowość. Ukończyła studia podyplomowe Controlling i Finanse Przedsiębiorstw w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 34 lat związana z MPEC w Przemyślu Sp. z o.o., od 18 lat pełni obowiązki specjalisty do spraw planowania i kontroli kosztów, m.in. zajmuje się opracowywaniem wniosków i dokumentacji związanych z zatwierdzaniem taryf dla ciepła. Od 2021 roku pełni obowiązki Sekretarza Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl.
Jest radcą prawnym oraz absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Był przez trzy lata doktorantem na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie (studia przerwane z powodów osobistych). Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc własną firmę doradczą, kierując biurem nadzoru właścicielskiego Miasta Przemyśla i współpracując z podmiotami z sektora gospodarki komunalnej – w tym energetycznego. Pełnił funkcję Koordynatora budowy obwodnicy Miasta Przemyśla. Prowadził likwidację (jako likwidator) i zarządzał (Prezes Zarządu) spółkami kapitałowymi. Był członkiem kilku Rad Nadzorczych. Jako radca prawny obsługiwał wiele postępowań upadłościowych. Specjalizuje się w prawie handlowym i kontraktach. Od kilkunastu lat związany zawodowo ze spółkami komunalnymi i Urzędem Miejskim w Przemyślu – gdzie pracuje w Biurze Prawnym. Od 2021 roku pełni obowiązki Członka Rady Nadzorczej PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl.

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE
dotyczące wzrostu cen ciepła

Działając w imieniu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl sp. z o.o. i odnosząc się do materiału zawartego w wydaniu Aktualności Informacje z Podkarpacia emitowanego w dniu 21.02.2024 r. o godzinie 18:30 po raz kolejny informujemy, iż wzrost cen energii (zarówno energii elektrycznej jak i ciepła) to powszechny problem, który występuje w całej Polsce oraz w innych państwach europejskich i jest spowodowany w głównej mierze czynnikami zewnętrznymi, związanymi z wojną na Ukrainie oraz wzrostem obciążeń dla Spółki, na które składają się głównie:
1. Cena paliwa węglowego dla ciepłownictwa - we wrześniu 2021 roku cena węgla dla naszej Spółki wynosiła około 324 zł za tonę, natomiast już w styczniu 2023 roku indeks węgla dla ciepłownictwa osiągnął cenę aż 1098 zł za tonę, a więc wzrósł o blisko 340 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku.
2. Cena uprawnień do emisji CO2 (EU ETS) - należy wskazać, że w lutym 2023 roku przekroczyła 100,07 EUR za tonę CO2, podczas gdy w 2021 roku cena ta wyniosła 53,56 EUR, a w 2020 roku zaledwie 30,96 EUR za tonę CO2.
3. Wzrost kosztów stałych i zmiennych, w tym energii elektrycznej, kosztów pracowniczych czy rosnących wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury ciepłowniczej.
Mając powyższe na uwadze Spółka skierowała pismo do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w celu skorygowania taryfy dla ciepła o bieżące i przyszłe koszty związane z działalnością Spółki. Po weryfikacji wniosków złożonych przez Spółkę, Prezes URE zatwierdził korektę taryfy dla ciepła w dniu 12.12.2023 r. na cenę 114,72 zł/GJ, wprowadzona taryfa dała wzrost średnich cen ciepła o 12,23 % w stosunku do zatwierdzonej taryfy dla ciepła z 17.02.2023 r.
Prezes URE dokonuje oceny takiego wniosku na podstawie odpowiednich przepisów prawa energetycznego i decyduje czy wskazane przez wnioskodawcę pozycje kosztowe mogą zostać zaliczone do kosztów uzasadnionych, a więc tych, które zgodnie z prawem, mogą stanowić podstawę wyliczenia ceny ciepła dla odbiorców. Nie ma prawnej możliwości, żeby w ramach takich kosztów zostały uwzględnione pozycje niepozostające w merytorycznym związku z działalnością wytwórczą.
Podnoszenie cen ciepła jest nieuniknione w obliczu rosnących kosztów produkcji i utrzymania systemów grzewczych opartych na węglu kamiennym, które wymagają wysokich nakładów inwestycyjnych w celu dostosowania ich do spalania biopaliwa, co w przyszłości może mieć korzystny wpływ na ograniczenie kosztów, a tym samym cenę za wyprodukowane ciepło.
Pragniemy zapewnić, że jako przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne podejmujemy wszelkie możliwe starania w celu minimalizacji wpływu podwyżek na Państwa budżet domowy. Naszym celem jest zapewnienie stabilności oraz wysokich usług ciepłowniczych pomimo trudności stojących przed nami. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że Spółka zdołała zabezpieczyć i zakontraktować dostawy węgla w takich ilościach, jakości i cenie, że mieszkańcy Przemyśla, przy braku surowca na rynku, nie musieli obawiać się o bezpieczeństwo dostaw ciepła w sezonie grzewczym.
Obecnie stosowana taryfa, pomimo wzrostu, nadal nie pokrywa kosztów wytwarzania ciepła generowanych przez Spółkę. Spółka nie osiąga dodatnich wyników finansowych, więc poniesione straty pokryć będzie musiała samodzielnie wykorzystując wsparcie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, że gdyby nie finansowe zaangażowanie Grupy Kapitałowej ORLEN, olbrzymie środki związane ze wzrostem bieżących kosztów oraz wielomilionowych nakładów inwestycyjnych musiałyby pochodzić z budżetu MPEC Przemyśl, co skutkowałoby znaczącym pogorszeniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego prawdopodobnym upadkiem i w konsekwencji groziłoby zamknięciem głównego źródła ciepła w Przemyślu.

Z poważaniem
Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl sp. z o.o.

Przemyśl, dnia 26 lutego 2024 r.

This will close in 90 seconds