Taryfa

 

Taryfa dla ciepła PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl

 

Dnia 12 grudnia 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję nr DRE.WRC.4210.26.15.2023.69711.II.ESz w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl sp. z o. o. Decyzja została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło”, numer 536 (2724) z dnia 12 grudnia 2023 r.

 

https://bip.ure.gov.pl/download/3/17770/PGNiGTermikaEnergetykaPrzemysl.pdf

 

 

 

Dnia 17 lutego 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję nr DRE.WRC.4210.8.5.2023.69711.Izm3.ESz w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl sp. z o. o. Decyzja została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło”, numer 81 (2269) z dnia 17 lutego 2023 r.

https://bip.ure.gov.pl/download/3/16557/PGNiGTermikaEnergetykaPrzemysl.pdf

 

 

 

Dnia 1 grudnia 2022r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję nr DRE.WRC.4210.51.3.2022.69711.Izm2.ESz w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Decyzja została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło”, numer 771 (2031) z dnia 1 grudnia 2022 r.

https://bip.ure.gov.pl/download/3/15971/PGNiGTermikaEnergetykaPrzemysl.pdf

————–

Dnia 12 sierpnia 2022r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję nr DRE.WRC.4210.29.3.2022.69711.Izm.ESz w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Decyzja została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło”, numer 514 (1774) z dnia 12 sierpnia 2022r.

https://bip.ure.gov.pl/download/3/15473/PGNiGTermikaEnergetykaPrzemysl.pdf

 

W dniu 23 lutego 2022r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję nr DRE.WRC.4210.30.11.2021.69711.I.ESz w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Taryfa została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło”, numer  121 (1382) z dnia 23 lutego 2022r.

https://bip.ure.gov.pl/download/3/14675/PGNiGTermikaPrzemysl.pdf

OŚWIADCZENIE

W PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl dnia 28 kwietnia br. odbyło się spotkanie z Posłami na Sejm, Panią Joanną Frydrych oraz Panem Markiem Rząsą. Wbrew przekazom medialnym spotkanie to nie miało charakteru kontroli, albowiem nie było żadnych podstaw, by ją przeprowadzić. Parlamentarzyści nie podali właściwej podstawy prawnej, by taki charakter mógł zaistnieć.

Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl spotkał się z parlamentarzystami, aby – mając na względzie dobro mieszkańców i zgodnie ze stosowaną przez nas zasadą dostępności
i transparentności – udzielić informacji niezbędnych do zrozumienia przyczyn wzrostu cen energii. Charakter tej wizyty nie wymagał udostępniania firmowych dokumentów i, wbrew cytowanej w przekazach prasowych wypowiedzi Posła Marka Rząsy, nie zostały one przekazane do wglądu parlamentarzystów.

Poinformowaliśmy Posłów o wzroście głównych kosztów wytwarzania ciepła, związanym z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wprowadzonym embargiem na import paliwa węglowego. Embargo i trudności z dostępnością paliwa spowodowały drastyczny wzrost kosztów węgla dla ciepłownictwa i energetyki, a jego cena wzrosła z 327 zł do ponad 872 zł za tonę, co jest wzrostem o 267 proc.

Wraz z rosnącą ceną węgla wzrosła naturalnie cena energii elektrycznej. W tym przypadku różnica była jeszcze większa, ponieważ wyniosła aż 783 proc., a cena z 280 zł wzrosła do ponad 2473 zł za MWh. Z kolei wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2 (EU ETS) wyniósł blisko 50 proc. – początkowa cena wynosiła ponad 60 euro, a dziś jest to 90 euro za tonę. Tak poważny i stały wzrost kosztów oznacza, że Spółka od początku istnienia wygenerowała wielomilionową stratę.

Od początku naszej działalności marża na sprzedaży ciepła jest ujemna, co oznacza, że im więcej produkujemy ciepła, tym większe ponosimy straty. W związku z tym kategorycznie zaprzeczamy stwierdzeniom, że Spółka narzuca marże niewspółmierne do realnych kosztów utrzymania infrastruktury energetycznej w Przemyślu. Jako firma społecznie odpowiedzialna mierzy się z ryzykami, wynikającymi z kryzysu energetycznego i, podobnie jak większość spółek działających w tej branży, stara się je zminimalizować w sposób jak najmniej uciążliwy dla ostatecznych odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że – wbrew rozpowszechnianym nieprawdziwym opiniom – nasza Spółka kalkulując ceny produkcji energii, bierze pod uwagę nie tylko ceny surowców, bowiem kalkulacja ceny ciepła bazuje na analizie kosztów uzasadnionych, obejmujących zarówno koszty zmienne, jak również szereg innych czynników kosztowych, m.in. modernizację jednostek wytwórczych, utrzymanie stanu zatrudnienia pozwalającego na prowadzenie działalności związanej z wytwarzaniem ciepła, gwarantującego należytą eksploatację źródła ciepła. Poniesienie tych kosztów jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców.

Ostatni sezon grzewczy był dla polskiego ciepłownictwa wyjątkowo trudny z uwagi na gospodarcze skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę. Spowodowała ona wzrost cen surowców, spotęgowany wstrzymaniem dostaw i manipulowaniem ich podażą przez Rosję. Mimo tego PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl zapewniła sobie ciągłość dostaw węgla
i zabezpieczyła bezpieczeństwo energetyczne miasta. Uważamy, że gdyby nie finansowe zaangażowanie Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA środki na inwestycje musiałyby pochodzić z budżetu MPEC Przemyśl, co skutkowałoby drastycznym pogorszeniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego upadkiem i w konsekwencji groziłoby zamknięciem jedynego źródła ciepła w Przemyślu.

Także z cytowanej przez gazetę „Życie Podkarpackie” wypowiedzi radnego Jerzego Krużela wynika, że w związku z zaniechaniami poprzedników i  brakiem środków na rozwój w budżecie MPEC i Miasta jedyną szansą na utrzymanie działalności ciepłowni było jej wydzierżawienie.

Grupa Kapitałowa PGNiG TERMIKA wybudowała nową elektrociepłownię o wartości przekraczającej 35 mln zł, wykorzystującą do produkcji gaz ziemny, który jest paliwem bardziej przyjaznym środowisku. Gwarantuje to, że bezpieczeństwo cieplne miasta zostanie utrzymane.

Spółka działając na bazie dzierżawionego majątku, inwestuje w modernizację kotłów węglowych i planuje ich dostosowanie do spalania gazu ziemnego i biomasy. Inwestycje te są konieczne ze względu na wymogi stawiane przez Unię Europejską przedsiębiorstwom  energetycznym tzw. konkluzje BAT. Spółka korzysta ze wsparcia finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA. Wzrost ceny ciepła spowodowany był przede wszystkim rosnącymi na rynku cenami surowców, w tym węgla oraz rosnących cen uprawnień do emisji CO2, jak również koniecznością utrzymania posiadanej infrastruktury.

Powyższe stanowiło uzasadnienie przedłożone Prezesowi URE w trakcie postępowania
o zatwierdzenie taryfy dla ciepła. Jako spółka z udziałem Skarbu Państwa kierujemy się szczególną troską o naszych odbiorców, zwracając uwagę na społeczny aspekt naszej działalności i starając się generować jak najmniejsze obciążenie ostatecznego odbiorcy. Przypominamy też, że decydującą rolę w ustalaniu taryf ma Urząd Regulacji Energetyki – opierający się na realnych kalkulacjach proponowanych przez producentów energii. W efekcie Spółka otrzymała decyzję Prezesa URE zatwierdzającą podwyższenie taryfy dla ciepła. Obecnie stosowana taryfa, pomimo wzrostu nie pokrywa kosztów generowanych przez Spółkę.

W związku z powyższym PGNiG TERMIKA ENERGETYKA Przemyśl nie osiąga dodatnich wyników finansowych, a poniesione straty będzie zmuszona pokryć we własnym zakresie, korzystając z dodatkowego wsparcia Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA. Wiedza na ten temat jest ogólnodostępna i wskazana w opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Mimo to Spółka planuje szereg inwestycji związanych z eliminacją paliwa węglowego, generującego wysokie koszty uprawnień do emisji CO2. Trwająca zmiana koncesji umożliwi Spółce wytwarzanie ciepła z certyfikowanej biomasy. Ponadto w związku z konieczną dekarbonizacją planowana jest budowa nowych, nisko i zeroemisyjnych źródeł ciepła. Wszystkie dotychczasowe i przewidywane działania podejmowane przez PGNiG TERMIKA ENERGETYKA Przemyśl powinny umożliwić zoptymalizowanie kosztów wytwarzania ciepła, a tym samym obniżenie cen dla mieszkańców miasta.

Jednocześnie mamy nadzieję, że stabilizująca się sytuacja na rynku paliw pozwoli na szybkiezłagodzenie skutków kryzysu wywołanego rosyjską agresją na Ukrainę.

Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o.

Przemyśl, 29 maja 2023 r.

This will close in 90 seconds