PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu pn. „ Dostawa do siedziby Zamawiającego odzieży i obuwia roboczego, rękawic ochronnych i środków czystości w oparciu o zestawienie ilościowo-jakościowe zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

 

Termin składania ofert do 05.08.2022 godz. 13:00

SIWZ

załącznik-1-formularz-ofertowy

załącznik-2

zalacznik-3-oświadczenie-art-22

zalacznik-4-oświadczenie-art-24

zalacznik-5-oświadczenie-osoba-fizyczna

Zalacznik-6-klauzula-informacyjna-RODO

zalacznik-7-umowa