PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Spółka z o.o. na podstawie Instrukcji Udzielania Zamówień w GK PGNiG TERMIKA pkt 4.3.10 ppkt 2 unieważnia postępowanie zakupowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa agregatu prądotwórczego 275 kVA dla Ciepłowni Zasanie w Przemyślu”.