PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Spółka z o.o. na podstawie Instrukcji Udzielania Zamówień w GK PGNiG TERMIKA pkt 4.3.10 ppkt 2 unieważnia postępowanie zakupowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przeprowadzenie wdrożenia, opracowanie dokumentacji oraz przygotowanie do certyfikacji systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju (KZR) w obszarze oceny i kwalifikacji dostawców biomasy na cele energetyczne, a także przygotowania organizacji do certyfikacji systemu KZR przez uprawnioną Jednostkę Certyfikującą”